MARRY IS HAPPY

MARRY IS HAPPY

จาก 410ทวิตของแมรี่ สู่หนังนอกกระแสผลตอบท่วม MARY IS HAPPY, MARY IS HAPPY.

MARRY IS HAPPY : ออกตัวเป็นหนังนอกกระแส แต่การตอบรับต้องบอกว่าท้วมท้น สำหรับภาพยนตร์ MARY IS HAPPY, MARY IS HAPPY (แมรี่ อิส แฮปปี้, แมรี่ อิส แฮปปี้) ของผู้กำกับอินดี้ เต๋อ-นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ...