Ten Years Thailand

Home / โปรแกรมหนัง / Ten Years Thailand
Ten Years Thailand

Ten Years Thailand

2018-12-13
Ten Years Thailand

ว่าด้วยเรื่องราวที่สะท้อนวิถีชีวิต สังคม และการเมืองของประเทศไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า ผ่านมุมมองของผู้กำกับภาพยนตร์ 4 คน