Midway

Home / โปรแกรมหนัง / Midway
Midway

Midway

2019-11-08
Midway

ว่าด้วยเรื่องราวการปะทะกันของการรบสองสัญชาติระหว่างกองทัพเรืออเมริกันกับกองทัพเรือญี่ปุ่นอันเป็นจุดเปลี่ยนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2