ดวงอันตราย

Home / หนังใหม่ / ดวงอันตราย
ดวงอันตราย

ดวงอันตราย

2010-07-15
ตัวอย่าง ดวงอันตราย Pop Starดูวิดีโอทั้งหมด กดที่นี่

หลัง กลับมาจากเรียนต?อที่เมืองนอก ดูเหมือนว?าดวงชีวิตของเจย?นักร?องชื่อดัง กําลังจะกลับมารุ?งอีกครั้ง ไม?ว?าจะเป?นเรื่องการได?ออกอัลบั้มใหม? กับค?ายเพลงต?างชาติชื่อดัง จากการผลักดันของพ?อซึ่งเป?นผู?จัดการส?วนตัว แต?มีสิ่งหนึ่งค?างคาใจเจย?ตลอดมา นั่นคือการที่อดีตคนรักของเขาอย?างนุ?ยกลายเป?นเมียใหม?ของพ?อ เพราะนั่นทําให?เขาคิดว?าเป?นสาเหตุสําคัญให?แม?ฆ?าตัวตาย จึงทําให?เขาไม?พอใจพ?อ และนุ?ย รวมไปถึงชีวิตที่ทุกอย?างล?วนถูกกําหนดโดยพ?อ ด?วยเหตุผลที่ว?าการเป?นซุเปอร?สตาร?จะให?ใครรู?ว?ามีแฟนไม?ได?

แต?หารู?ไม?ว?า เหตุผลสําคัญที่ทําให?นุ?ยยอมเป?นเมียใหม?ของพ?อเจย? ก็เพื่อที่จะได?ใกล?ชิดกับเจย? เพราะแท?จริงแล?วชีวิตที่เป?นอยู? ณ ตอนนี้ หาได?ทําให?นุ?ยมีความสุขแต?อย?างใด เพราะพ?อของเจย?ยังคงเจ?าชู? อยู?เหมือนเดิม จนกระทั่งแม?นุ?ยซึ่งเป?นคนที่เชื่อในเรื่องหมอดูและการทํานายทายทักได?พา นุ?ยไปหาหมอดู และทักว?าดวงไม?ดี ให?ระวังสัตว?สี่เท?า เพศตรงข?ามจะนําโชคร?ายมาให? ต?องถือศีล5 และต?องทําตามหมอดู ทุกอย?างชีวิตจะดีขึ้น รวมทั้งให?เลิกกับพ?อของเจย? และการที่นุ?ยเลิกกับพ?อเจย?นุ?ยจะได?ค?าเลิกและค?าเลี้ยงดูลูกเป?นเงินจําน วนมหาศาล แต?นุ?ยก็ไม?อยากเพราะเป?นห?วงน?องแพร

ขณะที่เจย?เองเริ่มมีอาการประสาทหลอน เป?นผลจากฤทธิ์ยาที่พ?อเป?นคนสั่งให?กินตลอดเวลา ทําให?ยิ่งรู?สึกตนเหมือนเป?นหุ?นยนต?ที่ต?องทําตามความต?องการของพ?อ ทําให?เค?ายิ่งรู?สึกคิดถึงแม? และยิ่งทําเจ็บปวดและเคียดแค?นที่ต?องอยู?ใกล?ๆนุ?ย เพราะความจริงแล?วนุ?ยคือผู?หญิงที่เจย?เคยรักมาก แต?พ?อของเค?าทําให?ต?องเลิกกัน

วันนึงเจย?เกิดประสาทหลอน บังเอิญกับที่พ?อตกบันไดลงมาทําให?คิดว?าตัวเอง เป?นคนฆ?าพ?อ จึงพยายามอําพรางศพไว?ในห?องโดยไม?ให?ใครรู? และระแวงว?าทุกคนจะสงสัยการหายไปของพ?อโดยเฉพาะนุ?ย แต?หารู?ไม?ว?าความจริงทุกอย?างที่เกิดขึ้น ล?วนอยู?ในสายตาของนุ?ยมาโดยตลอด ไม?ว?าเรื่องใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตเธอและเจย?? เพียงทว?าทุกสิ่งทุกอย?างที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการกระทําที่ถูกกําหนดโดยใครบางคน หรือเป?นเพราะดวงกันแน???????

POP STAR