ตอบแบบสอบถามสำหรับคนรักหนังเช่นคุณ ลุ้นตั๋วหนังฟรี!! (ประกาศผล)

Home / ดูหนังฟรี / ตอบแบบสอบถามสำหรับคนรักหนังเช่นคุณ ลุ้นตั๋วหนังฟรี!! (ประกาศผล)

แบบสอบถามสำหรับคนรักหนัง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถามสำหรับคนรักหนัง
*ของรางวัลจะถูกส่งให้กับผู้โชคดีตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในแบบสอบถาม
รายชื่อผู้โชคดีจาก MTHAI.COM จำนวน 114 ท่าน

1. คุณ Julaluck phongsa-nga
2. คุณ Pattama Thanakarn
3. คุณ punlop lerdsittikul
4. คุณ sumaporn
5. คุณ teevin
6. คุณ wichittra wongpattanaset
7. คุณเกรียงไกร นามศรี
8. คุณเฉลิมภพ มีนอก
9. คุณเพ็ญจันทร์ แจ่มจันทร์
10. คุณเอกพจน์ จันทร์เมืองไทย

11. คุณโชติรัตน์ แสงเจริญวัฒนา
12. คุณไพโรจน์ แซ่ตั้ง
13. คุณกนกศิริ รัศมี
14. คุณกฤติมา คงใย
15. คุณกัญญารัตน์
16. คุณกิตติรัตน์ มุขเตียร์
17. คุณขนิษฐา. อดิเทพสถิต
18. คุณคณิตตา นาคสุริวงศ์
19. คุณจเร วรพจน์พิศุทธิ์
20. คุณจักรพล จุลวงศ์

21. คุณจิรวัฒน์-สิทธิชัย
22. คุณฉัตรชัย เจ๊กอยู่
23. คุณชยพล วัชรินทร์
24. คุณชัยวัฒน์ เกษมเศรษฐวัฒน์
25. คุณชาญ ลานนท์
26. คุณญาณิณ ชั้นเสวิกุล
27. คุณณัฏวุฒิ ถาวรวิศิษฐพร
28. คุณณัฐพล ใบศรี
29. คุณณัฐวัฒน์ ปัจจัย
30. คุณดีพร้อม ภู่ห้อย
31. คุณตวงพร ชิรวานิช
32. คุณทิฆัมพร ปราการพิลาศ
33. คุณธนพล สระสินธุ์
34. คุณธนัญญา ไพศาลสมสุข
35. คุณธรากร วิวรรธนมุกดา
36. คุณธีรวัฒน์ ปณิธิกิตติพัฒน์
37. คุณดุษยา พิมพงษ์
38. คุณนภาพร สุทธินาคสมบัติ
39. คุณนัทณัฐ นักการ
40. คุณกฤตยา พลดี

41. คุณสรวุธ พืชผล
42. คุณก่อเกียรติ พุดชะวา
43. คุณดอนเมือง บุญยัง
44. คุณธวัชชัย เจริญหุ่น
45. คุณวีระพล จงปลื้มปิติ
46. คุณสุพจน์ เขียนอักษร
47. คุณบรรณสรณ์ บัณฑิตก่อปฏิภาณ
48. คุณปกรณ์ แป้นน้อย
49. คุณประชา
50. คุณประสิทธิ์ อ้วนไตร

51. คุณปริญญาภรณ์
52. คุณปิยนุช สุวรรณปราโมทย์
53. คุณพงศ์สรรค์ เหล่าวราพันธุ์
54. คุณพจมาน ใช้คล่องกิจ
55. คุณพรพร โยธาวงษ์
56. คุณพร้อมรบ มาแก้ว
57. คุณพัชรพงษ์ ลิขิตทวีสิน
58. คุณพัศภร ปั้นศิริ
59. คุณพิศาล เกื้อกูลส่ง
60. คุณภคินี ทังนิธิรัตน์

61. คุณภัทราวุธ พลางกูร
62. คุณภาวิณี ชาติโสภณพันธ์
63. คุณมนัญญา จุลพันธ์
64. คุณรฤก อ.อินทรวิชิต
65. คุณรัชพล อัศวธนัน
66. คุณรัสรินทร์ จิราพัฒน์สิริ
67. คุณลักษมี มาดราชา
68. คุณวทัญญู
69. คุณวรนันท์ สายมณี
70. คุณวรัญญู ประเสริฐเจริญสุข

71. คุณวศิน กลิ่นชั้น
72. คุณวันวิสา คามี
73. คุณสิรโชติ สุขวารี
ิ74. คุณวิภารัตน์ ใจเสงี่ยม
75. คุณวุฒขัย จงยี่
ิ76. คุณศราวุธ คงเดิม
77. คุณศิวภรณ์ โพคาวัฒนะ
78. คุณสถาปัตย์ มงคลชัยประทีป
79. คุณสรวิศ จิรโรจน์วัฒน
80. คุณสายฝน สมบัติวงค์

81. คุณสิรภา อนันตวงศ์
ิ82. คุณสุกัญญา ตันธวัฒน์
83. คุณสุปราณี โกมลหิรัญ
84. คุณสุภาภรณ์ มั่นบุญสม
85. คุณสุวิไล ชาญชนะจิตกุล
86. คุณอดิศักดิ์ เรืองสมบัติ
87. คุณอนุวัชร วิหกหงษ์
88. คุณอภิญญา ส่งวัฒนา
89. คุณอรณี หาญประพจน์
90. คุณอังสนา ถวิลเชื้อ

91. คุณอัศวิน อินตาพวง
92. คุณอิทธิคมน์ อินทร์อานวย
93. คุณ ATTHAPHOL KAMLANGHAAN
94. คุณ Naphak Munphansa
95. คุณpimpattra Kosalanun
96. คุณ Suthiporn A.
97. คุณVaruth Asawasathaporn
98. คุณying suksomboon
99. คุณเบนจามิน อาดา
100. คุณเสาวลักษณ์ หนูแสง

101. คุณโกเมศ กาเนิดสุข
102. คุณไอริณ โกศานต์
103. คุณกรวัฒน์ สังวาลย์
104. คุณกัญญาภัทร สังขรชัฏ
105. คุณกุลชาติ นวลสาลี
106. คุณขันทอง ใจดี
107. คุณคทายุทธ์ ศิริกุล
108. คุณจักรกฤษณ์ บุญเกิด
109 คุณจิรายุ
110. คุณชนาธิป เขียวหวาน

111. คุณชลาลัย ทองรุ่งโรจน์
112. คุณชาตรี เกียรติจรูญศิริ
113. คุณณรงค์วัส รามภักดี
114. คุณณัฐพล เกษรจันทร์

*ของรางวัลจะถูกส่งให้กับผู้โชคดีตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในแบบสอบถาม
รายชื่อผู้โชคดีจาก MTHAI.COM จำนวน 114 ท่าน

———————————–

เอ็มไทย มีกิจกรรมมาเสนออีกแล้ว ลุ้นรับตั๋วหนังฟรี! สำหรับคนชอบดูหนังเช่นคุณ เพียงตอบคำถามสั้นๆ จากแบบสำรวจของเราครับ ตอนกรอกเขียนบอกด้วยว่า mthai.com หาเวลาว่างสัก5นาที ค่อยๆอ่าน ค่อยๆตอบนะครับ ไม่ต้องรีบร้อน แล้ว 12 ตุลา มารอดูรายชื่อผู้โชคดี

ทำแบบสอบถาม คลิกที่นี่

– แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นในช่วงเวลา 24 กันยายน – 5 ตุลาคม 2555
-โดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามมีโอกาสลุ้นรับตั๋วหนังฟรี 1 ใบ (มูลค่า 160 บาท) เพียงตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน
– ผู้ตอบแบบสอบถาม 1 คนจะได้รับสิทธิ์ในการรับรางวัลเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น และจะต้องได้รับการตรวจสอบยืนยันจากทีมงาน ว่าทำถูกต้องตามกติกาที่ระบุและมีตัวตนจริงยืนยันด้วยบัตรประชาชน โดยการตัดสินจากทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
– จะทำการจับรางวัลด้วยการสุ่มเลือก และประกาศผลในวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ผ่านทางเว็ปไซต์ที่ท่านเข้ามากรอกแบบสอบถาม
– แบบสอบถามนี้ จะใช้เวลาประมาณ 5 นาที โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและตอบคำถามที่เป็นจริงให้ครบถ้วน สำหรับการติดต่อกลับเพื่อรับรางวัล

แบบสอบถามสำหรับคนรักหนัง
เสร็จแล้วจะมาเจอหน้านี้

แบบสอบถามสำหรับคนรักหนัง