วธ. ขึ้นทะเบียนหนัง 25เรื่อง เป็นมรดกของชาติ

Home / ข่าวหนัง / วธ. ขึ้นทะเบียนหนัง 25เรื่อง เป็นมรดกของชาติ

พระเจ้าช้างเผือก

วธ.ขึ้นทะเบียนหนัง รวม 25 เรื่องเป็นมรดกของชาติ ประจำปี2554? ไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้เรียนรู้ พร้อมตั้งเงินทุนอนุรักษ์หนังเก่า

นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า? จากการที่หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำปี 2554 ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนั้น ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ จำนวน 25 เรื่อง ดังนี้

1.การต่อสู้ของกรรมกรหญิงโรงงานฮาร่า / ปี 2518
2.คล้องช้าง / ปี2481
3. ทองปาน / ปี2520
4.ทวิภพ / ปี 2547
5. โทน / ปี2513
6.นิ้วเพชร / ปี2501
7.น้ำท่วมกรุงเทพ / ปี2485
8.บันทึกเหตุการณ์ 6 ตุลา / ปี2519
9.ผีตองเหลือง / ปี2505
10.ผีเสื้อและดอกไม้ / ปี2528
11.แผลเก่า / ปี2520
12.พระเจ้ากรุงสยามเสด็จฯ ถึงกรุงเบิร์น / ปี2440
13.พระเจ้าช้างเผือก / ปี2484
14.พระราชพิธีเฉลิมกรุงเทพมหานครและพระราชวงศ์จักรีอันประดิษฐานมาครบ 150 ปี / ปี2475
15.พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / ปี2468
16.ไฟเย็น / ปี2508
17.ประมวลภาพเห็นการณ์สูญเสียพระเอกผู้ยิ่งใหญ่ มิตร ชัยบัญชา / ปี2513
18.มนต์รักลูกทุ่ง / ปี2513
19.รัฐประหาร 2490 / ปี2490
20.โรงแรมนรก / ปี2500
21.ลุงบุญมีระลึกชาติ / ปี2553
22.ลูกอีสาน / ปี2525
23.สุดสาคร / ปี2522
24.อนุทินวีรชน 14 ตุลา / ปี2517
25.! อัศเจรีย์ / ปี2520

ซึ่งภาพยนตร์ทั้ง 25 เรื่องเป็นผลงานของคนไทยหรือเกี่ยวกับคนไทยและชาติไทย นอกจากนี้ หอภาพยนตร์ยังได้จัดสรรเงินทุนอนุรักษ์ภาพยนตร์ของชาติไว้ส่วนหนึ่งไว้ด้วย ซึ่งตนเห็นว่า งานอนุรักษ์ภาพยนตร์ที่เป็นมรดกของชาตินี้ ไม่อาจปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของหอภาพยนตร์แต่ลำพัง เพราะมรดกใดๆ ของชาติก็ดี เป็นเรื่องที่เราทุกคนในชาติต้องมีความตระหนักรู้คุณค่า รู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมไม่มากก็น้อย ในการอนุรักษ์มรดกเหล่านี้ เพื่อให้ตกทอดสู่ลูกหลานของเราต่อไป

ด้านนายโดม สุขวงศ์ ผอ.หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) กล่าวว่า หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ โดยตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกภาพยนตร์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งได้แก่ ภาพยนตร์ที่มีคุณค่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ความทรงจำ สังคม ศิลปะ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประกาศให้สาธารณชนได้รับรู้ และสร้างหลักประกันว่าภาพยนตร์ที่สมควรเป็นมรดกของชาตินั้น จะได้รับการอนุรักษ์อย่างทันการณ์ ถูกต้องเหมาะสม และยั่งยืน ตลอดจนจะได้รับการจัดเตรียมไว้บริการให้สาธารณชนได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าอย่างสะดวก และแพร่หลาย

?ในอดีตเมื่อ 45 ปีมาแล้ว คือเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ปี2509 มีการประชุมของคณะอนุกรรมการด้านสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมี พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงเป็นประธาน จัดประชุมกันที่สถานีไทยโทรทัศน์ ช่อง 4 บางขุนพรหม ที่ประชุมมีมติเสนอให้หอสมุดแห่งชาติเปิดแผนกเก็บรักษาฟิล์มภาพยนตร์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้ยุวชนได้เข้าศึกษาค้นคว้าอย่างสะดวก องค์ประธานและอนุกรรมการบางท่าน ได้แสดงเจตนาจะบริจาคฟิล์มภาพยนตร์สำคัญจำนวนหนึ่งเป็นประเดิมแก่หอสมุดด้วย? วันนี้จึงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์การอนุรักษ์ภาพยนตร์ของชาติ อย่างไรก็ตามโครงการนี้จะทำต่อเนื่องไปทุกปี เริ่มต้นในปี 2554 โดยกำหนดให้วันที่ 4 ตุลาคม ของทุกปี มีการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติต่อเนื่องทุกปี?ผอ.หอภาพยนตร์ กล่าว

ที่มา สยามรัฐ