แถลงข่าวหนังสั้น ไทยนิยม 12 เรื่องสั้น 12 ผู้กำกับ ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ

Home / ข่าวหนัง, หนังสั้น / แถลงข่าวหนังสั้น ไทยนิยม 12 เรื่องสั้น 12 ผู้กำกับ ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง ไทยนิยม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 จำนวน 12 เรื่อง โดยการนำค่านิยมหลัก 12 ประการ ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กำหนดให้เป็นค่านิยมของประเทศ มาจัดสร้างเป็นภาพยนตร์สั้น เพื่อสร้างเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้รู้จักค่านิยมอันเป็นอัตลักษณ์สำคัญเฉพาะของคนไทยให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

DSCF3769

โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ในฐานะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานแถลงข่าว พร้อมร่วมด้วย สมาคมผู้กำกับแห่งประเทศไทย นำโดย บัณฑิต ทองดี นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และ หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุลหรือหม่อมน้อย ที่ปรึกษาด้านภาพยนตร์สั้นเรื่อง ไทยนิยม รวมทั้งเหล่าผู้กำกับ ได้แก่ หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล, ก้องเกียรติ โขมศิริ, ภาคภูมิ วงศ์จินดากัลป์ กัลย์จาฤก, ปราโมทย์ แสงศร, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, บงกช คงมาลัย, ต้องปอง จันทรางกูร เป็นต้น ที่เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้

DSCF3773

จากแนวคิด “ค่านิยมไทย” จึงจัดสร้างเป็นภาพยนตร์สั้น จำนวน 12 เรื่อง ความยาวเรื่องละ 10 – 15 นาที  เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะเยาวชนให้มีประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีความภูมิใจในความเป็นไทย และนำแนวทางตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เป็นการสร้างคนดีให้สังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

DSCF3781

ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ดารา นักแสดง และสื่อมวลชนต่าง ๆ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจกัน ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

DSCF3791

ภาพยนตร์สั้นส่งเสริม “ค่านิยมหลัก 12 ประการ” จำนวน 12 เรื่อง ดำเนินการโดยผู้กำกับภาพยนตร์ 12 คน โดยใช้ชื่อภาพยนตร์เรื่อง ไทยนิยม ประกอบด้วย

เรื่องที่ 1 “หนึ่ง รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” (บัญฑิต ทองดี นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย)
เรื่องที่ 2 “สอง ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้” (ปราโมทย์ แสงศร)
เรื่องที่ 3 “สาม กตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ” (มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล)
เรื่องที่ 4 “สี่ มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา” (อรรถพร ธีมากร)
เรื่องที่ 5 “ห้า รักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ” (บงกช คงมาลัย)
เรื่องที่ 6 “หก ไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา” (วรเวช ดานุวงศ์)
เรื่องที่ 7 “เจ็ด เรียนรู้ อธิปไตย ของประชา” (กัลป์ กัลย์จาฤก)
เรื่องที่ 8 “แปด รักษา วินัย กฎหมายไทย” (ก้องเกียรติ โขมศิริ)
เรื่องที่ 9 “เก้า ปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส” (คงเดช จาตุรันต์รัศมี)
เรื่องที่ 10 “สิบ ไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้” (ภาคภูมิ วงศ์จินดา)
เรื่องที่ 11 “สิบเอ็ด ต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ” (ต้องปอง จันทรางกูร)
เรื่องที่ 12 “สิบสอง ไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม” (หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล)

director

12 ผู้กำกับ ภาพยนตร์สั้น ไทยนิยม

ภาพยนตร์แต่ละเรื่อง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ และกระตุ้นให้ประชาชน เข้าใจตามหลักค่านิยม 12 ประการ โดยมุ่งหวังสร้างคนดีของสังคม ให้เกิดความสามัคคี และความสงบสุขในหมู่ประชาชน ด้วยการนำเสนอในแง่มุมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย มีการกำหนดเนื้อหาที่แตกต่างกันมีอรรถรส และสารประโยชน์ ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป

DSCF3816
ซึ่งจะมีการจัดฉายพร้อมกัน ในวันที่ 6 ธันวาคม 2557 (รอบบ่ายเป็นต้นไป) ณ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและผู้สนใจทุกท่านร่วมรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  นอกจากนี้ ยังสามารถรับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์ Free TV. (Original) Digital TV. สถานีโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียม (Cable TV.) ทั่วประเทศ ตลอดเดือนธันวาคม 2557

—————————————