หนังพระหนีผี ระวัง!! กระทรวงวัฒนฯ จ้องเอาผิด

Home / ข่าวหนัง, หนังไทย / หนังพระหนีผี ระวัง!! กระทรวงวัฒนฯ จ้องเอาผิด

กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำคู่มือห้ามใช้สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาไปหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เศียรพระประดับร้านอาหาร หรือนางแบบโพสท่าถ่ายในศาสนสถาน เป็นความผิด แสลงใจหนังไทยให้พระหนีผี-นี่ก็โดน


นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) มีมติเห็นชอบการประกาศใช้คู่มือ ข้อควรระวังในการใช้สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา เพื่อแก้ปัญหาการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนามาแสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ อาทิ การนำภาพพระพุทธรูปลักษณะต่างๆ มาเผยแพร่ที่ส่งผลกระทบด้านจิตใจต่อผู้นับถือพุทธศาสนา

โดย วธ.จะประสานกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำคู่มือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออกเผยแพร่ตามสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และแจกจ่ายไปยังหน่วยงานรัฐบาล วัดไทย และร้านอาหารไทยในต่างประเทศด้วย

สำหรับคู่มือฉบับนี้ มีการกำหนดข้อระวังทางพระพุทธศาสนาไว้มากมาย อาทิ การนำพระพุทธรูปมาใช้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น การประดับตามร้านอาหาร หรือภายในบริเวณโรงแรมต่างๆ การกล่าวอ้างพุทธพจน์ เถรภาษิต เถรีภาษิต โดยไม่เหมาะสม

รวมถึงการอ้างตัวว่าเป็นพระสงฆ์ในบทภาพยนตร์ บทบาทพระที่วิ่งหนีผีในภาพยนตร์ ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการใช้โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ในทางไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการให้นางแบบนุ่งน้อยห่มน้อยไปโพสท่าตามสถานที่เหล่านี้จะถือว่ามีความผิด ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยก็จะต้องรู้ถึงข้อกำหนดต่างๆ ด้วย

คู่มือยังมีการระบุโทษที่จะได้รับหากกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 ภาค 2 ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา เช่น

มาตรา 206 ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ แก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด อันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 7 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 -14,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา 208 “ผู้ใดแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าตนเองเป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใดโดยมิชอบ เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” เป็นต้น

นายธีระกล่าวว่า นอกจากนี้ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เตรียมการเสนอร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาต่อที่ ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยจะได้นำเนื้อหาภายในคู่มือดังกล่าวบัญญัติเป็นกฎหมาย เพื่อให้มีบทลงโทษชัดเจนทั้งปรับและจำคุก.

ที่มา : ไทยโพสต์