Facebook ปะทุกระแสประท้วง ‘งบสร้างหนัง’ หาคนเห็นด้วยกับจดหมายคัดค้านเรื่องทุน

Home / ข่าวหนัง, หนังไทย / Facebook ปะทุกระแสประท้วง ‘งบสร้างหนัง’ หาคนเห็นด้วยกับจดหมายคัดค้านเรื่องทุน

หลังจากได้ทราบข่าวเกี่ยวกับงบไทยเข้มแข็ง ของกระทรวงวัฒนธรรมที่มีให้กับภาพยนตร์ไทยเรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาค 3 และ 4 ทำให้เกิดกระแสเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงการคนทำหนังเป็นอย่างมาก โดยได้มีการโพสต์ขึ้นใน Facebook เพื่อร่วมหาลงชื่อผู้คัดค้านการตัดสินใจในครั้งนี้ ซึ่งทาง Movie.mthai ขอนำข้อความจาก Facebook มาให้ชมกันดังนี้ค่ะ

……….

หลังจาก ได้มีการส่งโทรสารจดหมายด้านล่าง เข้าไปที่กระทรวงวัฒนธรรมแล้ว ทาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ขอนัดพบผู้ประท้วง เพื่อพูดคุยกัน วันอังคารที่ 4 พ.ค. เวลา 13.30 น. ห้องประชุมชั้น 1 ชั้น 19 ตึกธนาลงกรณ์ (กระทรวงวัฒนธรรม ดูแผนที่ได้จากลิงก์ข้างล่าง)

จึงอยากจะเรียนเชิญ ทุกท่าน ที่สามารถเข้าร่วมได้ ไปช่วยกันซักถามให้สิ้นข้อสงสัยครับ

http://www.m-culture.go.th/culture01-uploads/libs/document/2580bcf7cb.jpg

———————————

เรื่อง ขอคัดค้านการให้เงินสนับสนุนสูงถึง 100 ล้านบาท แก่ภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวร
เรียน นาย ธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวมงวัฒนธรรม

ตามที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้เปิดรับโครงการและกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์ ที่ต้องการขอทุนสนับสนุน จากงบประมาณที่กระทรวงวัฒนธรรมได้รับการอนุมัติมาจากงบไทยเข้มแข็งเป็นจำนวน เงิน 200 ล้านบาท ปรากฏว่ามีผู้ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น 295 เรื่อง แต่มีเพียง 49 เรื่องโครงการเท่านั้น ที่ได้รับคัดเลือกให้มีการสนับสนุน โดยที่หนึ่งในนั้น คือ ภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาค 3 และ ภาค 4 ได้รับการสนับสนุนเป็นจำนวนสูงอย่างน่าผิดสังเกต คือ 100 ล้านบาท หรือ คิดเป็นครึ่งหนึ่งของทุนสนับสนุนทั้งหมด

พวกข้าพเจ้าในฐานะผู้สร้างภาพยนตร์อิสระ นักวิจารณ์ภาพยนตร์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพภาพยนตร์และวิดีทัศน์ รวมถึงประชาชนผู้รักภาพยนตร์ (ตามที่มีชื่อปรากฏท้ายจดหมายฉบับนี้) ขอคัดค้านการอนุมัติการสนับสนุนโครงการดังกล่าวด้วยเหตุผลดังนี้

1/ การอนุมัติทุนขาดซึ่ง ?หลักธรรมาภิบาล? ขณะที่ประเทศไทยกำลังเกิดวิกฤติทางการเมือง และเศรษฐกิจ การให้เงินสนับสนุนแก่ภาพยนตร์เพียงเรื่องเดียวสูงถึง 100 ล้านบาท ย่อมไม่อาจรับฟังได้ว่าจะเป็นธรรมแก่ผู้ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนกว่า 246 เรื่อง ซึ่งขัดกับหลักธรรมาภิบาลที่รัฐบาลประกาศใช้ในการปกครองประเทศ

อนึ่ง เป็นที่ทราบกันดีกว่าภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรนี้จะได้รับเงินสนับสนุน จากกระทรวงพาณิชย์เป็นจำนวนสูงถึง 330 ล้านบาท นั่นหมายความว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มิสมควรได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่ม จากกระทรวงวัฒนธรรมอย่างยิ่ง

2/ คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนนั้น ไม่มีความเป็นกลาง มีอคติ และขาดดุลพินิจที่เป็นธรรม โดยปรากฏชัดว่า มีบริษัทค่ายภาพยนตร์เอกชนแห่งหนึ่งผู้อยู่เบื้องหลังโครงการภาพยนตร์หลายเรื่องได้รับเงินสนับสนุนสูงเป็นพิเศษ ซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรมแก่ผู้สร้างภาพยนตร์อิสระรายอื่นๆที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

3/ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ย่อมเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่า โครงการสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์และวิดีทัศน์ของกระทรวงวัฒนธรรมย่อมไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อวงการภาพยนตร์ไทยแต่อย่างใด ทั้งยังเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนเฉพาะราย และจะซ้ำเติมเพิ่มข้อกังขาต่อการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลต่องบประมาณไทยเข้มแข็ง

ดังนั้นพวกข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ท่านรัฐมนตรีโปรดระงับการ ดำเนินการดังกล่าวอย่างเร่งด่วน และขอให้มีการทบทวนขั้นตอน และวิธีการพิจารณากระบวนการให้ทุนสนับสนุนทั้งโครงการอีกครั้งหนึ่ง ว่ามีความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)
นาย มานิต ศรีวานิชภูมิ
นาย อภิชาติพงษ์ วีระเศรษฐกุล

******************************************************************************

ณ ตอนนี้ ใครมีข้อสงสัย คำถามคาใจอะไร ลิสต์เอาไว้ก่อนครับ แล้วไปสอบถามกันทีเดียวในวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2553.

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก Facebook สามารถเข้าไปอ่่านและแสดงความเห็นได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ โดยต้อง Log in เข้าระบบ facebook ก่อนนะคะ http://www.facebook.com/หาคนเห็นด้วยกับจดหมายคัดค้านเรื่องทุน อีกหนึ่งฉบับครับ (ของคุณเจ้ย)