จูงใจต่างชาติถ่ายหนังในไทย “คืน-เว้นภาษี”

Home / ข่าวหนัง, หนังฮอลลีวูด, หนังไทย / จูงใจต่างชาติถ่ายหนังในไทย “คืน-เว้นภาษี”

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชง ครม.ขอความเห็นชอบ มาตรการสร้างแรงจูงใจด้านภาษีให้คณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ระบุจำเป็นต้องดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดลูกค้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 24 ส.ค.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอความเห็นชอบ มาตรการสร้างแรงจูงใจด้านภาษีให้คณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ประกอบด้วยมาตรการคืนภาษี 2 มาตรการ และมาตรการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและอื่น ๆ รวม 4 ประเภท ดังนี้

Air America (1990) ? ถ่ายทำที่แม่ฮ่องสอน เป็นฉากจำลองของประเทสลาว

1. มาตรการคืนภาษี 2 มาตรการ ได้แก่

1.1 การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มจำนวน (ร้อยละ 100) เป็นเงินสด (Tax Rebate) ให้บริษัทถ่ายทำภาพยนตร์ชาวต่างประเทศ

1.2 การคืนภาษีอื่น ๆ ทุกประเภทที่มิใช่ภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งได้คืนไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ 15-20 (แล้วแต่เงื่อนไขที่จะกำหนดต่อไป) จากยอดภาษีทุกประเภทที่บริษัทถ่ายทำภาพยนตร์ชาวต่างประเทศต้องจ่ายให้ ประเทศไทย โดยเก็บเป็นเครดิตด้านภาษี (Tax Credits)

2. มาตรการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี 4 ประเภท ได้แก่

2.1 ยกเว้นการเก็บภาษีนักแสดงต่างชาติ หรือเก็บภาษีนักแสดงต่างชาติในอัตราศูนย์

2.2 ปรับปรุงข้อความในแบบแจ้งขออนุญาตทำงานชั่วคราวของชาวต่างชาติของกรมการ จัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของธุรกิจถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

2.3 ลดภาษีนำเข้าอุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์

2.4 จัดช่องทางด่วนพิเศษในการตรวจลงตราเข้าประเทศที่สนามบินนานาชาติทุกแห่งของ ประเทศไทย

ภาพยนตร์เรื่อง The Beach (2000)? ที่เข้ามาถ่ายทำที่ ภูเก็ต ประเทศไทย


สำหรับนักแสดงและคณะถ่ายทำภาพยนตร์ชาวต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำ ภาพยนตร์ใน ประเทศไทยเป็นระยะเวลาเกินกว่า 15 วันขึ้นไป โดยได้รับการลงตราหนังสือเดินทางประเภท Non-immigrant จากสถานทูตไทยในประเทศนั้น ๆ อย่างถูกต้องเป็นหลักฐาน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) รายงานว่า ประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมในธุรกิจบริการด้านภาพยนตร์ ทั้งด้านสถานที่ถ่ายทำ (Location) เทคโนโลยี และบุคลากรเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นเวลานาน กลับต้องถูกช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากประเทศคู่แข่งในภูมิภาคเดียวกัน เพราะประเทศเหล่านั้นมีมาตรการการยกเว้นภาษี และ คืนทุนในสัดส่วนที่จูงใจเป็นอย่างยิ่ง จึงจำเป็นต้องดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดลูกค้า รายเดิมกลับคืนมา เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่ลูกค้ารายใหม่ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องอื่น ๆ ของประเทศ

รวมทั้งการแก้ไขปัญหาด้านกฎระเบียบบางประการ ที่เป็นอุปสรรคและไม่เอื้อต่อการอำนวยความสะดวกแก่คณะถ่ายทำภาพยนตร์ชาวต่าง ประเทศ ที่ประสงค์จะเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย โดยมีมาตรการสร้างแรงจูงใจประกอบด้วย มาตรการคืนภาษี 2 มาตรการ และมาตรการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและอื่น ๆ รวม 4 ประเภทดังกล่าว.

ที่มา : ไทยรัฐ