มีข่าวประกวดหนังสั้นความยาว 3 นาที มาฝาก

Home / หนังสั้น / มีข่าวประกวดหนังสั้นความยาว 3 นาที มาฝาก

logo

สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ ผู้สูงอายุ และ มูลนิธิหนังไทย ร่วมกันจัดการประกวดหนังสั้นความยาว 3 นาที เพื่อหาตัวแทนเยาวชนไทยจำนวน 18 คน ไปประเทศญี่ปุ่น 10 วัน

โดยในการประกวดครั้งนี้ ไม่มีการจำกัดหัวข้อ เทคนิค หรือ รูปแบบของภาพยนตร์ เพียงแต่ความยาวต้องไม่เกิน 3 นาที และผู้ที่จะส่งผลงานเข้าร่วมได้จะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า เท่านั้น โดยผู้ที่มีผลงานเข้ารอบสุดท้ายและรางวัลชมเชย จำนวน 18 คน จะได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและ กลุ่มเอเชียตะวันออก ในศตวรรษที่ 21 (JENESYS) และเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชีย ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยทางสถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหาร ตลอดการเดินทาง

รายละเอียดการคัดเลือกผลงานภาพยนตร์นักเรียนระดับมัธยมศึกษา(ประเทศไทย)เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มเอเชียตะวันออก ในศตวรรษที่ 21 (JENESYS)

1.       ระเบียบการสมัคร
(1)     คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
ก กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
ข สามารถเข้าร่วมโครงการ JENESYS ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้ตลอดโครงการ (วันพุธที่ 2 ธันวาคม ? วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552)

(2)     หัวข้อและผลงาน
ก ไม่กำหนดหัวข้อผลงาน
ข ใช้กล้องวีดีโอในการถ่ายทำได้ทุกประเภท
ค ความยาวของภาพยนตร์ต้องไม่เกิน 3 นาที
ง การส่งผลงานเข้าประกวดสามารถเลือกส่งในรูปแบบ DVD หรือ เทป Mini DV (โดยแผ่น DVD จะต้องสามารถเล่นได้กับเครื่องเล่น DVD ทั่วไปได้)
จ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ทั้งแบบเดี่ยว และ กลุ่ม (โดยต้องระบุชื่อตัวแทนกลุ่ม ที่จะเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ JENESYS อย่างชัดเจน)
ฉ ผู้สมัครแต่ละท่านสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้เพียงหนึ่งชิ้นงานเท่านั้น

2.       กำหนดการ
เดือนสิงหาคม                                    เริ่มเปิดรับผลงาน
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม                         ปิดรับสมัครผลงาน
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม                     จัดฉายภาพยนตร์ที่เข้ารอบสุดท้ายของประเทศไทย
วันพุธที่ 2?วันเสาร์ที่ 12ธันวาคม   ตัวแทนเยาวชนประเทศไทย เดินทางไปร่วมกิจกรรม JENESYS ร่วมกับเยาวชนจากประเทศเอเชียตะวันออกที่ประเทศญี่ปุ่น

3.       วิธีการสมัคร
(1)    เจ้าของผลงานที่ส่งผลงานเข้าร่วมสมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครทุกข้อ และส่งผลงานพร้อมแนบใบสมัครไปที่ มูลนิธิหนังไทย  ตู้ ปณ.6 ปณจ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  หรือ จะนำส่งด้วยตัวเองที่ ร้านชา โดยมูลนิธิหนังไทย ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (สี่แยกปทุมวัน) ก่อนวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม ศกนี้ (โดยกรณีของการส่งทางไปรษณีย์ทีมงานจะดูตราปั้มไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
(2)    ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น http://www.th.emb-japan.go.jp หรือ มูลนิธิหนังไทย http://www.thaifilm.com  หรือ ขอรับได้ด้วยตัวเองที่ ร้านชา โดยมูลนิธิหนังไทย ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (สี่แยกปทุมวัน)
(3)    เจ้าของผลงานกรุณาติดชื่อตัวเอง และชื่อผลงานลงบนกล่องผลงานที่สมัครด้วย
(4)    ในกรณีที่เป็นภาพยนตร์เล่าเรื่อง กรุณาแนบบทภาพยนตร์ต้นฉบับมากับใบสมัครด้วย
(5)    ในกรณีที่ภาพยนตร์มีผู้แสดง ไม่กำหนดอายุผู้แสดง
(6)    ในกรณีที่ใช้เพลง หรือ ดนตรีประกอบ ให้พยายามใช้เพลงต้นฉบับ
(7)    ในกรณีที่ใช้เพลงของศิลปินท่านอื่น จะต้องระบุชื่อเพลง ชื่อผู้ประพันธ์ ชื่อนักร้อง เจ้าของลิขสิทธิ์ ลงในใบสมัคร และในเครดิตหนังตอนจบ อย่างชัดเจน

4.       ขั้นตอนการคัดเลือก
(1)    การคัดเลือกรอบแรก คัดจากผลงานทุกเรื่องที่ส่งเข้ามา ให้เหลือ 50 เรื่อง ผลงานทั้ง 50 เรื่องที่เข้ารอบนี้ จะถูกจัดฉายที่งานฉายภาพยนตร์สั้นในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2552  เจ้าของผลงานจะได้รับประกาศนียบัตร

(2)    การคัดเลือกรอบสอง จะคัดจากผลงานที่เข้ารอบ 50 เรื่อง ซึ่งเจ้าของผลงานที่ได้คัดเข้ารอบรวมทั้งได้รับรางวัลชมเชยจำนวน 18 คน จะได้เป็นตัวแทนเยาวชนของประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ JENESYS และงานเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม ณ เมืองอิบุซึกิ จังหวัดคะโงะชิม่า ประเทศญี่ปุ่น โดยจะประกาศผลผู้เข้ารอบในงานจัดฉายภาพยนตร์สั้น ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2552

5.       เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสิน จะพิจารณาจากเนื้อหา กลวิธีการนำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ ผลงานที่ส่งเข้ามาไม่จำเป็นต้องมีเรื่องราวซับซ้อน หรือ เทคนิคตระการตา สามารถเป็นหนังที่เรียบง่ายแต่แสดงออกให้เห็นถึงตัวตนของเจ้าของผลงานมากที่ สุด หรือ  แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งรอบตัวของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ก็ได้

6.       เงื่อนไขในการประกวด
(1)    เจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปฉายที่งานเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชีย จะได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ JENESYS ที่ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันพุธที่ 2 ? วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนของ การทำวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบินการเดินทางไปกลับ (ประเทศไทย-ประเทศญี่ปุ่น) ค่าอาหาร และค่าที่พัก ระหว่างที่ทำกิจกรรมอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (ทางคณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport หรือ ค่าซื้อของ)
(2)    ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
(3)    คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์นำผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมโครงการไปจัดฉาย หรือ ทำการประชาสัมพันธ์ โดยไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
(4)    ทางคณะผู้จัดงานจะไม่ส่งผลงานที่ส่งเข้าร่วมงานคืนเจ้าของผลงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ
(5)    ทางคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(6)    ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

ติดต่อสอบถาม
สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น หมายเลขโทรศัพท์ 02-696-3000 หรือ มูลนิธิหนังไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-800-2716 หรือ 080-557-9709 หรือ thaifilmfoundation@gmail.com  ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.th.emb-japan.go.jp หรือ http://www.thaifilm.com